โครงการตรวจจำแนกไส้เดือนฝอยผ่านอินเตอร์เน็ต |

ที่มาของโครงการ ข้อมูลไส้เดือนฝอย ส่งข้อมูลไส้เดือนฝอย ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
   
  ติดต่อประสานงาน
  อาจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์
  ที่อยู่ : 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  อีเมล์ : boonsong@sut.ac.th

  โทร: 044-22-4320
   
  ติดต่อประสานงาน
  นาย รัฐศาสตร์  อัมฤทธิ์

  ที่อยู่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  E-mail : ratthasart.amrit@nectec.or.th
  โทรศัพท์/โทรสาร : 02-564-6900 ext 2104/02-564-6771
   
  ติดต่อผู้ตรวจสอบชนิดไส้เดือนฝอย
  ดร. นุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด
  ที่อยู่ : กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  E-mail : nuchanart@yahoo.com
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2579 9586/0 2579 9586